nuôi trồng thủy sản

Phương pháp đánh giá phân tích hệ thống nuôi trồng thủy sản

1.    Ghi chép số liệu và hoạt động trong một hệ thống nuôi trồng thủy sản

Sử dụng sổ nhật ký nông hộ thường xuyên hay các cơ sở sản xuất để ghi chép đầy đủ các thông tin (log book).

a.  Các hoạt động sinh sản, sinh trưởng: Bao gồm các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

b.  Các chi phí cho sản xuất bao gồm: Ao hồ, lồng, bè, con giống, thức ăn, thuốc thú y, chi phí sinh sản (nếu có), lao động, điện nước, khấu hao tài sản cố định (chuồng trại, gia súc cái), thuế môi trường và mặt nước và tiền vay (nếu có)…

c.  Các thành phần khác liên quan trong hệ thống nuôi trồng thủy sản để tính hạch toán cho các thành phần đó và các hoạt động khác trong hệ thống.

d.  Thu nhập (income) bao gồm bán sản phẩm từ cá, giáp xác hay nhuyễn thể.

Thông qua các công cụ thu thập thông tin để tiến hành điều tra đánh giá các chỉ tiêu trong hệ thống nuôi trồng thủy sản bằng định lượng hay định tính.

Quan trọng nhất người sản xuất là chủ thể của cơ sở nuôi trồng thủy sản biết được những đầu tư gì hay nói cách khác là đầu vào bao gồm: Chất lượng nước đầu vào (môi trường nước đầu vào) cho tới công lao động, đối tượng nuôi, cơ sở vật chất kỹ thuật, vi sinh vật trong ao, sao cho các nhóm đầu vào mà chúng ta có thể lượng hóa được bằng các số liệu thực.

thủy sản

2.    Kiểm tra các số liệu theo phương pháp chất lượng hóa số liệu

Sau khi thu thập số liệu từ thực tế của các hệ thống, các số liệu này đang ở dạng số liệu thô. Người nghiên cứu có thể tiến hành các bước sau để chất lượng hóa số liệu hay dữ liệu của nghiên cứu:

–    Kiểm tra sự biến thiên và tính đồng nhất số liệu thu thập từ thực tế.

–    Kiểm tra số liệu và loại trừ các mẫu nằm ngoài dự liệu mong đợi của nghiên cứu (ví dụ: Sự sai lệch số liệu do chủ quan hay khách quan xảy ra).

–    Xây dựng các qui trình lọc hay loại bỏ những số liệu có nghi ngờ trong quá trình thu thập.

–    Có thể kiểm tra lại ở địa bàn thực tế để xác minh số liệu thực.

3.    Xác định các thông tin từ các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã thu thập

Cán bộ nghiên cứu phải xác nguồn thông tin thu thập theo các chỉ tiêu mà nghiên cứu mong đợi trong khi đưa ra các phương pháp nghiên cứu. Các chỉ tiêu hay các thông tin thu thập phải có liên quan đến nghiên cứu đang tiến hành. Chú ý đến các thông tin thu thập theo phương pháp định tính hay ở các nghiên cứu trường hợp. Trong khi nghiên cứu thực hiện theo phương pháp định lượng chưa thể đánh giá hết vai trò của các thành phần trong hệ thống.

4.    Thông báo số liệu

Số liệu mà đặc biệt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong sản xuất phải được ghi chép và thông báo đầy đủ. Việc này, các cán bộ kỹ thuật phải thực hiện và có thể điều hành các chỉ tiêu này trong hệ thống nuôi trồng thủy sản của mình. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng của người cán bộ kỹ thuật biết đánh giá và so sánh để thông báo với cán bộ quản lý và công nhân biết tình hình chăn nuôi của cơ sở hay của hệ thống. Từ các vấn đề ao hồ, con giống, thức ăn, phòng trừ dịch bệnh, năng suất và cả đầu ra.

5.    Chọn phương pháp xử lý số liệu để tính các thông số cần thiết

Các số liệu thu thập được sẽ được tổ chức thành các dữ liệu và lưu trữ trong bộ nhớ của đơn vị. Từ đó, người cán bộ kỹ thuật có thể lựa chọn các phương pháp xử lý số liệu theo yêu cầu của người quản lý. Có thể áp dụng các phương pháp thông dụng, phổ thông hay có thể sử dụng các phương pháp tính toán để xem xét các khía cạnh sản xuất và hoạt động trong hệ thống sản xuất của mình.

♥♥♥ ⇒⇒ Nếu bạn cần sách KỸ THUẬT NUÔI THỦY SẢN TOÀN TẬP  để vững tin hơn trên con đường chăn nuôi ong của mình thì ấn tải về ngay bên dưới nhé, chúc bạn sớm thành công trên con đường mình đã chọn.

NUT_DOW

Bà con có thể để lại ý kiến thắc mắc của mình tại đây