nuôi trồng thủy sản

1. Hình thức nuôi trồng thủy sản trong ao Đây là hình thức phổ biến nhất và xuất hiện sớm nhất ở Việt Nam. Từ thời xa xưa, người dân Việt Nam đã biết đào ao thả cá, sau đó họ xây dựng các mô hình sản xuất tổng hợpContinue Reading

nuôi trồng thủy sản

Vị trí của ngành nuôi trồng thủy sản Hệ thống và Quản lý nuôi trồng thủy sản là một học phần của chương trình đào tạo nuôi trồng thủy sản. Bệnh học thủy sản và Quản lý Môi trường và Nguồn lợi thủy sản, giúp cho người học và nghiên cứuContinue Reading