tôm thẻ chân trắng

I.  Phân loại tôm thẻ chân trắng Tôm thẻ chân trắng (Tên tiếng Anh: White Leg shrimp) được định loại là: –    Ngành: Arthropoda –    Lớp: Crustacea –    Bộ: Decapoda –    Họ chung: Penaeidea –    Họ: Penaeus Fabricius –    Giống: Penaeus –    Loài: Penaeus vannamei –    Tên tiếng việt: TômContinue Reading