con ong mật

a. Nguyên nhân và biểu hiện ong bốc bay: Nguyên nhân bên ngoài: ong rừng, kiến hoặc hại khác quấy phá, trời nắng, nóng, khô hanh, thùng ong bị đồ, bị chấn động mạnh sau khi di truyền… Nguyên nhân bên trong: do đàn ong thiếu thức ân, ong chúaContinue Reading

con ong mật

Đời sống của đàn ong: Ong mật sống thành đàn, trong đàn gồm có Ong chúa, Ong đực và Ong thợ. Các thành viên của đàn ong: Ong chúa: Bình thường mỗi đàn ong chỉ có một con ong chúa. Ong chúa của giông ong nội đẻ trung binh 400Continue Reading